SHRI SATYA SAI BABA WEEKLY BHAJAN

Ayodhyavasi Ram Ram Ram Dasharatha Nandhana Ram Shri Satya Sai Bhajan

Tumho Vigna Vinaasha Ganesha

Akhanda Jyoti Jalao Sai Man Mandir Mein

Hari Narayana Hari Narayana

Rama Kaho Krishna Kaho Eshwar Allah Sai Kaho (Sathya Sai Bhajan)